Pijler 1:

Risico's beperken

Een veranderend klimaat heeft niet alleen invloed op ons dagelijks leven. Ook op onze beleggingen.

3 PIJLERS

Ons MVB-beleid rust op drie pijlers: Beperken, Versterken, en Benutten. Een toelichting op alle drie vindt u in dit jaarverslag.

Beperken (pijler 1)

Deze pijler staat voor: het beperken van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsportefeuille. Ons doel is vanzelfsprekend een zo hoog mogelijk rendement van onze beleggingen tegen een zo laag mogelijk risico. Daaronder vallen ook duurzaamheidsrisico’s. Om die te beperken hebben we een uitsluitingsbeleid en een klimaatbeleid. Hieronder volgt een toelichting op beide met een overzicht van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2020.

Uitsluitingsbeleid

PGB hanteert een uitsluitingsbeleid voor bedrijven die niet voldoen aan de criteria voor duurzaam beleggen. Ons uitsluitingsbeleid is gebaseerd op de Tien Principes van de VN, aangevuld met het wettelijke verbod op beleggingen in bepaalde controversiële wapens en ingestelde sancties door de VN of de Europese Unie (EU). Daarnaast heeft Pensioenfonds PGB zelf een aantal categorieën uitgesloten van beleggingen, onder andere gebaseerd op deelnemersonderzoek of risicoanalyse. Zo willen onze deelnemers niet dat we investeren in kinderarbeid, wapens en tabak.

Uitsluitingen in 2020

Pensioenfonds PGB heeft 13 landen en 336 bedrijven uitgesloten van beleggingen, omdat ze niet voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het aantal uitgesloten bedrijven is circa 15% hoger ten opzichte van 2019. Dit is het gevolg van de aangescherpte criteria om klimaatrisico’s te beheersen.

NB: Er zijn bedrijven die om meer dan één reden uitgesloten zijn. Hierdoor is het totaal aantal uitgesloten bedrijven (336) niet gelijk aan het aantal dat je krijgt als de som van de diverse uitsluitingscriteria bij elkaar worden opgeteld (356).

Pensioenfonds PGB volgt de sanctielijsten van de EU en de VN. Dat betekent dat staatobligaties in die landen worden uitgesloten. Op dit moment hebben we alleen staatsobligaties in Nederland en Duitsland.

Financieel resultaat uitsluitingen 2020

Het totale resultaat van het uitsluitingsbeleid was positief en bedroeg ongeveer 27 miljoen euro in 2020 (2019: 35 miljoen euro). Dat is grotendeels te danken aan de uitsluitingen op het gebied van kolen en tabak. Het resultaat wordt bepaald door te vergelijken wat het resultaat zou zijn geweest zonder uitsluitingsbeleid. Het uitsluitingsbeleid draagt bij aan een beter rendement-risicoprofiel van de beleggingsportefeuille, maar hoeft niet elk jaar een positief financieel resultaat op te leveren.

Klimaatbeleid

Klimaatverandering is van grote invloed op ons leven, en dus ook op dat van onze deelnemers. Maar het heeft ook invloed op de beleggingen. Daarom hebben we in kaart gebracht welke gevolgen klimaatverandering daarop kan hebben. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan veranderende klimaatpatronen, waardoor het risico op overstromingen of schade aan oogsten toeneemt. Ook is gekeken welke gevolgen de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie kan hebben voor de beleggingsportefeuille. Hierdoor kunnen beleggingen in bijvoorbeeld kolen op termijn aan waarde verliezen.

Klimaatbeleid in 2020 aangescherpt

In 2020 hebben we ons klimaatbeleid verder aangescherpt met twee concrete besluiten: 1. Bedrijven die meer dan 25% van de omzet of de elektriciteitswinning uit kolen, schaliegas en/of teerzandolie halen, worden uitgesloten. 2. Pensioenfonds PGB wil zijn CO2-voetafdruk voor het eind van 2022 met 50% verlagen. In een eerdere fase hadden we beleggingen in bedrijven die meer dan 50% omzet of winning uit kolen halen afgestoten. Schaliegas en teerzandolie hebben we er nu aan toegevoegd. Pensioenfonds PGB wordt dus strenger op dit punt. We hadden al de ambitie om de CO2-voetafdruk te verlagen en hebben daar nu een concreet doel en een concrete termijn aan gekoppeld. Met beide besluiten willen we een bijdrage leveren aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Eind 2020 was onze voetafdruk 7% lager dan de nulmeting uit 2018. Vanwege beide besluiten, die zijn ingegaan op 1 januari 2021, wordt dit jaar een grotere daling verwacht.

NB: De complete lijst met uitsluitingen vindt u op onze website.