Pijler 2:

Duurzaam gedrag versterken

Als belegger hebben we invloed. Zo kunnen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen versterken.

3 PIJLERS

Ons MVB-beleid rust op drie pijlers: Beperken, Versterken, en Benutten. Een toelichting op alle drie vindt u in dit jaarverslag.

Versterken (pijler 2)

Deze pijler staat voor: het versterken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen. Als belegger kunnen we invloed uitoefenen op het maatschappelijk verantwoord gedrag van de bedrijven waarin we beleggen. Dat kan door in gesprek te gaan met bedrijven (engagement) of te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Beide vallen onder ons zogeheten betrokkenheidsbeleid. Voor nog meer invloed zoeken we samenwerking met anderen, zoals via het IMVB-convenant en lidmaatschap van de VBDO.

Betrokkenheid

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Door het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen sporen we beursgenoteerde bedrijven waarin we aandelen hebben, aan om duurzaam te ondernemen en maatschappelijk verantwoorde beleggingsonderwerpen onder de aandacht te brengen.

Stemmen in 2020

In 2020 hebben we ons stembeleid aangepast waardoor er in 2021 extra aandacht is voor bedrijven die gevestigd zijn in Nederland in het algemeen én bedrijven die hun pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB hebben ondergebracht in het bijzonder. (Dit noemen we significant votes.) In deze gevallen vraagt BMO vooraf een reactie aan het bestuur van Pensioenfonds PGB. Namens Pensioenfonds PGB is in 2020 op 3.285 aandeelhoudersvergaderingen gestemd. Met vier op de vijf voorstellen die het management van ondernemingen heeft voorgelegd aan aandeelhouders hebben we ingestemd. In 19,5% van de gevallen is tegen gestemd of hebben we ons onthouden van stemming. In bijna 50% van de gevallen ging het daarbij om een voorstel met betrekking tot de bestuurssamenstelling. In ruim 22% van de gevallen over de beloning.

Engagement (in gesprek gaan met bedrijven) Uitsluiten, zoals vermeld onder de pijler ‘Beperken’, is een stok achter de deur, maar vaak gaan we eerst in gesprek met een bedrijf over misstanden. Daar bereik je vaak meer mee als het gaat om een positieve invloed uitoefenen. Het geeft de mogelijkheden om over maatschappelijk verantwoord ondernemen met vele bedrijven en sectoren in gesprek te gaan. Hiermee versterken we ons doel.

Corona en ons engagementprogramma

BMO heeft op 2 juni 2020 een digitale presentatie gehouden voor Pensioenfonds PGB over ons engagement met grote geneesmiddelenfabrikanten. Daarbij is ook over corona gesproken. Belangrijke oorzaken achter de snelle ontwikkeling van SARS-CoV-2 (de officiële benaming van het coronavirus) tot een pandemie zijn: ons reisgedrag en internationaal transport, de toegenomen vraag naar vlees, de intensieve landbouw, de afname van biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen. In welke mate klimaatverandering hierbij een rol speelt is nog onduidelijk. Maar dat onze gezondheid een relatie vertoont met grote maatschappelijke en internationale thema’s, en ook onze beleggingen (zoals in de farmaceutische industrie) raakt, spreekt wel uit dit voorbeeld. Door de pandemie is engagement in 2020 versterkt op thema’s die genoemd worden als mogelijke oorzaak van de snelle ontwikkeling van het coronavirus. Zoals antimicrobiële resistentie. Dat is onderdeel van de SDG 3: goede gezondheid en welzijn.

Engagement in cijfers in 2020

Binnen onze aandelenportefeuille zijn 465 ondernemingen in 37 landen aangesproken, wat 233 keer resultaat heeft opgeleverd. Binnen de bedrijfsobligatieportefeuille is met 49 ondernemingen in 17 landen dialoog gevoerd, wat in 34 gevallen tot positieve verandering heeft geleid.

CASESTUDY ENGAGEMENT

Naam bedrijf : General Motors Co Thema : volksgezondheid Sector : duurzame consumentengoederen SDG 8 : eerlijk werk en economische groei Achtergrond: Net als andere autofabrikanten verschuift General Motors (GM) het wagenpark richting auto’s met een nuluitstoot (van CO2). De huidige productie leunt echter zwaar op het gebruik van goedkope, lithium-ion-accu’s en dat hangt weer af van mineralen als kobalt. De inkoop van kobalt uit Congo wordt in één adem genoemd met ernstige mensenrechtenovertredingen, waaronder kinderarbeid en slechte gezondheid en veiligheid van de medewerkers in de mijnen. Een goede omgang met dit probleem is van essentieel belang voor het toekomstige succes van de onderneming. Actie: In de loop van 2020 hebben we in diverse bijeenkomsten met GM gesproken. Recent is GM overgegaan op directe inkoop van accu’s, waardoor de controle niet meer via de leverancier gaat, maar intern wordt opgepakt. Het bedrijf hanteert een lik-op-stukbeleid voor kinderarbeid in de keten en is gestart met het zorgvuldiger controleren van de interne mensenrechten. Oordeel: We willen meer transparantie en informatie over de inkoop van kobalt en de bredere sociale aandachtspunten in de keten. Gezien de omvang van de mensenrechtenschendingen in de kobaltketen zijn wij van mening dat afschaffing van het gebruik van kobalt de effectiefste strategie is. In de jongste accutechnologie zit al minder kobalt dan bij concurrerende producten, dus dit doel lijkt een stip aan de horizon. We zetten daarom de gesprekken met GM voort.

Samenwerkingen

Invloed uitoefenen op maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven gaat verder als je het samen met anderen kunt doen. Daarom hechten we aan samenwerkingen zoals geïnitieerd of ondersteund door de Pensioenfederatie, het IMVB-convenant en lidmaatschappen zoals die van de VBDO. Ook om scherp te blijven als het gaat om vergelijkingen in benchmarks met andere pensioenfondsen. IMVB-convenant Pensioenfonds PGB heeft zich in 2018 aangesloten bij het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen voor pensioenfondsen (IMVB-convenant). Dit is een convenant waarin pensioenfondsen samen aan de slag gaan om misstanden bij bedrijven uit de beleggingsportefeuilles te identificeren aan de hand van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de principes van de Verenigde Naties (VN) voor bedrijven en mensenrechten. Pensioenfonds PGB heeft zich in 2020 voorbereid om aan de standaarden van het IMVB- convenant te voldoen. VBDO-lidmaatschap De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzoekt de prestaties van de 50 grootste pensioenfondsen van Nederland op het gebied van duurzaam beleggen. Dat levert een vergelijking op (een benchmark). Het doel van die benchmark is het verhogen van de standaard op het gebied van duurzaam beleggen bij pensioenfondsen in Nederland. Een goede zaak vindt PGB, en daarom zijn we in 2020 lid geworden van de VBDO. In 2020 heeft de VBDO de standaard voor duurzaam beleggen verhoogd. Als gevolg daarvan is de positie van Pensioenfonds PGB op deze benchmark in 2020 gezakt naar plaats 23. Het is onze ambitie om ons duurzaam beleggingsbeleid in 2021 verder te ontwikkelen, zodat we zullen stijgen op deze lijst. Lidmaatschap UNPRI De afkorting UNPRI staat voor United Nations Principles for Responsible Investing. De principes bestaan sinds 2006 en er zijn meer dan 1.600 ondertekenaars in de wereld, waaronder Pensioenfonds PGB. Wie de zes principes van UNPRI ondertekent, belooft om: - bij beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG; - zelf actief ESG op te nemen in beleid en uitvoering; - te streven naar openheid over ESG bij zijn vermogensbeheerders; - de acceptatie en invoering van UNPRI in de financiële sector te bevorderen - hiervoor zo veel mogelijk samen te werken met elkaar; - verslag uit te brengen over zijn vorderingen op het gebied van ESG. De UNPRI doet jaarlijks een onderzoek naar de prestaties van alle ondertekenaars. De methodologie wordt in 2021 aangescherpt. Deze aanscherping gebruiken we om ons eigen MVB-beleid verder te ontwikkelen.