Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Uw meestgestelde vraag in 2020 was: wat is de invloed van het nieuwe pensioenakkoord op míjn pensioen?

Peter, deelnemer Pensioenfonds PGB:

‘Ik blijf graag op de hoogte van mijn pensioen, want dit gaat over mijn inkomen voor later. Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert ook mijn pensioen. Daarom wil ik weten wat dat voor mij betekent.’

Er komt een nieuw pensioenstelsel. Eind 2020 is de conceptwet hierover gepubliceerd. Het nieuwe stelsel biedt pensioenfondsen meer mogelijkheden om pensioenen te verhogen met de winst op beleggingen. De keerzijde is dat pensioenen ook verlaagd kunnen worden als de resultaten tegenzitten. Wat er gaat veranderen voor u? Peter legt het u graag uit.

Hallo, ik ben Peter. Ik neem deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds PGB. Ik blijf graag op de hoogte van mijn pensioen, want dit gaat over mijn inkomen voor later. Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert ook mijn pensioen. Daarom wil ik weten wat het voor mij gaat betekenen. Via pensioenfondspgb.nl/hetnieuwepensioen blijf ik graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wilt u ook weten wat het voor u betekent? Hieronder staat wat ik tot nu toe weet.

Het nieuwe pensioenstelsel: raakt mij dat ook?

Eind vorig jaar heeft de regering het pensioenakkoord vertaald in een conceptwetsvoorstel. Op het conceptwetsvoorstel mocht iedereen reageren. Ook Pensioenfonds PGB heeft dat gedaan. Wat gaat er veranderen? Er staan 6 belangrijke onderwerpen in het wetsvoorstel dat op 16 december 2020 is gepubliceerd.

1. Nieuwe pensioencontracten: pensioenvermogen in plaats van een pensioenaanspraak  Er zijn straks twee pensioencontracten: één gebaseerd op een collectief pensioenvermogen en één gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid. Iedereen gaat pensioenvermogen opbouwen in plaats van een pensioenaanspraak, zoals nu het geval is. Het pensioenvermogen beweegt met beleggingsrendementen mee. Hierdoor komen straks zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden terecht.   

2. Een nieuwe manier van pensioen opbouwen  De pensioenopbouw wordt anders. In het nieuwe systeem legt iedereen premie in, en die premie is voor iedereen gelijk. Het zwaartepunt van de pensioenopbouw verschuift naar jongere leeftijden. Dit komt omdat de premie die je op jonge leeftijd betaalt voor een langere periode belegd wordt, dan de premie die je op hogere leeftijd betaalt. 

3. Het verbeteren en overzichtelijker maken van het partnerpensioen en wezenpensioen Alle pensioenfondsen gaan straks met dezelfde regels voor het partnerpensioen en wezenpensioen werken. Nu worden er nog twee verschillende systemen gehanteerd. Het partnerpensioen en wezenpensioen worden dus overzichtelijker.  

4. 10% vrij opneembaar pensioen  Iedereen mag maximaal 10% van het pensioenvermogen in één keer opnemen op de pensioendatum. Dit levert meer flexibiliteit op wanneer je met pensioen gaat. Hou er wel rekening mee dat je maandelijkse pensioen vervolgens lager is als je hiervoor kiest. 

5. Vervroegd met pensioen gaan met behoud van pensioen  Het wordt mogelijk dat een werkgever bijdraagt aan vervroegd pensioen, zonder dat de belastingdienst een extra hoge belastingaanslag oplegt. Dit kan vanaf 3 jaar voor AOW-leeftijd. In een aantal sectoren maken werkgevers en werknemers hier nu al afspraken over. 

6. Er wordt gekeken naar regelingen voor zzp’ers  Er is een grote groep zelfstandigen die momenteel geen pensioen opbouwt. In meerdere sectoren wordt gekeken of het mogelijk is om via pensioenfondsen zzp’ers te helpen pensioen op te bouwen. Of het nieuwe wettelijk kader hier ook echt ruimte voor zal bieden, is nog even afwachten. 

Conceptwetsvoorstel komt tegemoet aan huidige tekortkomingen

Ik heb Siert Vos, manager Strategisch Advies van de pensioenuitvoerder (PGB Pensioendiensten) gevraagd wat de reactie van ons pensioenfonds is: ‘De richting van het conceptwetsvoorstel zien we in grote lijnen als een gewenste verbetering van het pensioenstelsel. Het komt tegemoet aan een aantal tekortkomingen dat er nu is. Wij zien wel wat aandachtspunten en die hebben we dan ook gedeeld met de regering. Als pensioensector is het goed om samen op te trekken. Uiteindelijk moeten we straks allemaal de pensioenregelingen aanpassen.’

De reactie van Pensioenfonds PGB bestaat uit een aantal aandachtspunten die vrij diep op de materie ingaan. Te diep voor mij als ‘leek’ op pensioengebied. Maar volgens Siert komt het in het kort hierop neer: ‘Wij zijn een bedrijfstakpensioenfonds dat voor meerdere sectoren regelingen uitvoert. Het conceptwetsvoorstel is geschreven vanuit de ‘standaardsituatie’ van 1 fonds, 1 regeling. De rode draad van onze reactie heeft dan ook hiermee maken: hoe moeten we met een aantal bepalingen omgaan in onze afwijkende situatie? Natuurlijk hebben we direct oplossingen aangedragen voor deze vraagstukken.'

De regering weer aan zet

De reacties uit de sector zijn nu allemaal ingediend bij de regering. Ook de Pensioenfederatie (de overkoepelende belangenbehartiger van alle Nederlandse pensioenfondsen) heeft een reactie ingestuurd. Pensioenfonds PGB steunt die reactie en heeft hier zelf ook aan meegewerkt. Nu is de regering weer aan zet om alle reacties te verwerken tot een definitief wetsvoorstel.

Minister Koolmees van Sociale Zaken liet begin mei 2021 weten dat de nieuwe pensioenwet een jaar later ingaat: op 1 januari 2023. Hij heeft meer tijd nodig om de reacties op de conceptwet zorgvuldig te bestuderen. Hierdoor kan de invoering van het nieuwe stelsel vertraging oplopen. Ondertussen zit Pensioenfonds PGB natuurlijk niet stil. Er wordt een routekaart gemaakt en er worden gesprekken gevoerd met werkgevers en werknemers over de wensen voor de nieuwe regelingen en de uitvoering daarvan Ik hou u graag op de hoogte. Kijk daarom regelmatig even op: pensioenfondspgb.nl/hetnieuwepensioen. Want het gaat niet alleen om mijn pensioen, ook om dat van ú! Hartelijke groeten, Peter