Houvast in woelige tijden

Een toekomstverkenning

Bestuur Pensioenfonds PGB

Waar gaat het de komende jaren om? Voor ons is dat helder: houvast bieden op weg naar de toekomst met een nieuw pensioenstelsel. De komende jaren zetten we in op innovatie van onze dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Begrijpelijk communiceren over pensioen blijft een belangrijk speerpunt. En we trekken samen op met onze belanghebbenden in een evenwichtige overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

Consolidatie zet door

Het is onze verwachting dat consolidatie binnen de pensioenmarkt de komende jaren doorzet. Ons streven naar beheerste groei zetten we dan ook voort. Die maakt het mogelijk noodzakelijke investeringen beter op te vangen. Ook kunnen we zo onze kosten met een groeiend aantal deelnemers delen en werken aan het beter spreiden van beleggingsrisico’s.

In 2020 hebben zich twee grote ontwikkelingen voorgedaan die onze route naar de toekomst beïnvloeden: het akkoord over de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel en de coronacrisis.

Anders denken over pensioen

Het pensioenakkoord speelt in op een fundamenteel andere manier van denken over pensioen, namelijk pensioen als resultaat van ingelegde premies voor een beleggingskapitaal. Hoe de toekomst zich ook ontwikkelt, deze trend is niet meer weg te denken. Het perspectief sluit beter aan op het gevoel van deelnemers en dan met name op het idee dat ze meer terugzien van het rendement dat wordt gemaakt op hun pensioenvermogen.

Weerstand

Een gemiddeld rendement van zo’n 7,9% over de afgelopen 10 jaar, en dan niet in staat zijn om de pensioenen te verhogen. Voor deelnemers is dit vaak onbegrijpelijk. De combinatie ‘wel rendement, geen pensioenverhoging’ roept emotionele weerstand op, zo merken wij in de gesprekken die wij voeren. Brieven, e-mails, columns, animatiefilmpjes, telefoongesprekken; vele uren hebben we gespendeerd aan uitleg over de systematiek van het huidige pensioen. En niet alleen wij; bijna alle pensioenfondsen hebben hiermee te maken.

Rekenrente en rendement

We vertellen dat we moeten rekenen met een rente die dicht tegen de heel lage marktrente aan zit. Overigens, een heel lage marktrente die ook een belangrijke oorzaak is geweest voor de goede rendementen in de afgelopen jaren. En we zeggen erbij dat de strenge regels van de huidige systematiek en het strenge toezicht zijn bedoeld om deelnemers te beschermen en pensioen zo zeker mogelijk te maken. Maar deze uitleg heeft moeite te ‘landen’, hoe vaak je hem ook herhaalt.

Deze negatieve perceptie van het huidige pensioenstelsel is voor ons een extra stimulans om vaart te maken met het nieuwe pensioen. Zonder daarbij de ogen te sluiten voor de vele hobbels die we de komende jaren op ons pad zullen tegenkomen.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft de trend naar meer digitaal contact en digitaal werken versterkt. Dat betekent dat wij onze vernieuwingen in digitale klantervaring versnellen. We willen daarbij investeren in betrokken en relevante dienstverlening aan deelnemers, bijvoorbeeld door breder individueel financieel inzicht te bieden.

Communicatie op maat

In onze aanpak willen we onderscheid kunnen maken tussen de grote diversiteit aan groepen deelnemers en andere belanghebbenden die wij bedienen als multisectoraal fonds. Ook daarbij gaan digitale middelen ons helpen. We hebben het afgelopen jaar al veel ervaring opgedaan met digitale bijeenkomsten op maat, zoals met digitale vergaderingen met kleine groepen deelnemers of werkgevers en met webinars voor grote groepen.

Keuzehulp

Digitalisering helpt ons ook bij de ondersteuning van deelnemers bij de keuzes die zij kunnen maken over hun pensioen. Dat is een belangrijk thema voor de toekomst. Hoe meer eigen verantwoordelijkheid er komt te liggen bij deelnemers, hoe belangrijker het is dat we hen daar als pensioenfonds goed in begeleiden. En ook dat we goed doordachte producten hebben voor wie geen keuze kan of wil maken. Dat is een ontwikkeling waarmee we bij de premieregelingen die we nu al uitvoeren ervaring hebben, door de introductie van meerdere beleggingsprofielen. Daarin willen we verder groeien.

Samen optrekken

Het samen optrekken met onze belanghebbenden naar het nieuwe stelsel is, zoals gezegd, voor ons van groot belang. Niet alleen wij als pensioenfonds moeten voorbereid zijn op de toekomst, ook de sociale partners in de bedrijfstakken die bij ons zijn aangesloten hebben daar belang bij. Net als de werkgevers met een ondernemingsregeling en iedereen die bij ons pensioen opbouwt of ontvangt.

Sociale partners moeten straks een keuze maken, net als werkgevers met een werknemersvertegenwoordiging, tussen twee varianten: het solidaire of het flexibele pensioen bij Pensioenfonds PGB. Wij zullen de komende jaren investeren in het begeleiden bij die keuze. Daarnaast zijn pensioenontvangers, vertegenwoordigd door onze Vereniging van Gepensioneerden en de vakbonden, voor ons belangrijke gesprekspartners over het nieuwe pensioen, net als de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan die namens belanghebbenden met ons meedenken en oordelen over ons beleid.

Meer dan geld

Samen optrekken doen we ook op een andere manier. We willen vanuit onze missie en visie meer zijn dan een non-profit financiële instelling en dienstverlener. Door samenwerking en collectiviteit kunnen we voordelen behalen voor onze deelnemers en werkgevers. Denk daarbij aan onderlinge kennisdeling, schaalvoordelen of samen innoveren om producten en diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld een verbeterd product voor premieregelingen, de 2.0-versie van onze huidige premieregelingen.

Slimmere pensioenadministratie

Voor de administratie van de pensioenen gaan we over naar een ander systeem en daarvoor werken we ook samen. Via onze eigen uitvoeringsorganisatie PGB Pensioendiensten hebben we een belang genomen in het bedrijf dat dit IT-platform aan het ontwikkelen is. We verwachten dat dit platform zich vanaf 2023 als een nutsvoorziening zal ontwikkelen: een IT-huis waarin uitvoerders uit de hele pensioensector hun niet-onderscheidende administratieve processen kunnen onderbrengen.

Evenwicht

Het is onze ambitie is om het met elkaar goed te regelen voor onze deelnemers en werkgevers, en belangen evenwichtig te behartigen. Soms zal het niet mogelijk zijn om aan ieders individuele belang tegemoet te komen, omdat eenvoud, kostenbeheersing en efficiency ook belangrijk zijn voor het pensioenresultaat. Het voorkomen van complexiteit wordt toch al een uitdaging, omdat het akkoord behoorlijk ingewikkeld is en er veel gelijktijdig gaat veranderen.

Open communicatie

Om ons werk als bestuur goed te kunnen doen, moeten we weten wat er leeft bij de achterban. Open communicatie en het gesprek met elkaar aangaan, is essentieel in tijden van verandering. Daar waar mogelijk en relevant willen we mensen uit onze achterban met elkaar in contact brengen via community’s, zodat zij en wij elkaar kunnen helpen en versterken.

Herstel van vertrouwen

Dit alles klinkt als een grote hoeveelheid werk, en dat is het ook. We realiseren ons dat de overgang naar het nieuwe stelsel veel vraagt van onze medewerkers, de vertegenwoordigers van onze belanghebbenden en andere stakeholders in de pensioensector waarmee we samen optrekken. Het is belangrijk om daarbij voortdurend het oog te houden op ons gemeenschappelijke doel: zorgen dat het nieuwe pensioen als eigen en eerlijk wordt ervaren. En dat dit leidt tot herstel van vertrouwen.