Hoofdlijnen 2020

Uw pensioen: niet verhoogd, niet verlaagd

De wereld van pensioen is voortdurend in beweging. Verandert de wereld, dan verandert het pensioen mee. In 2020 was dat nog sterker dan anders. Een virus zette de wereld op zijn kop. Dat zorgde voor veel onrust op de financiële markten. En dat had natuurlijk ook effect op de resultaten op onze beleggingen. Wat bleef was onze gestage groei: we kregen net als voorgaande jaren weer meer deelnemers. En dus steeg ook ons vermogen. Hieronder het jaar 2020 in vogelvlucht.

Beursjaar 2020

Begin 2020 daalden de koersen van bedrijfsleningen en aandelen zeer snel en fors (met maar liefst 35%). Dat kwam vooral door de onzekerheid bij beleggers over de gevolgen van het coronavirus voor de wereldeconomie. Later in het jaar herstelde de economie in eerste instantie snel, vooral dankzij steunmaatregelen vanuit de overheid en de eerste heropeningen van bedrijven. Maar in de herfst kwam een tweede coronagolf met nieuwe en steeds strengere maatregelen. Weer daalden de koersen. De meerderheid van de bedrijven werd hard geraakt door het virus, zoals luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, de horeca en de transportsector. Maar er waren ook bedrijven die er juist van profiteerden, zoals webshops en producenten van voedselproducten en medische apparatuur.

Meer deelnemers

In 2020 nam het aantal actieve deelnemers en pensioenontvangers bij ons pensioenfonds toe van 165.999 tot 175.189. Dat kwam vooral door uitbreiding in de sectoren dienstverlening, maritieme aannemerij, procesindustrie en (technische) groothandel. Het totale aantal deelnemers (inclusief deelnemers die geen pensioen meer opbouwen, maar dat nog wel bij ons hebben ‘staan’) steeg van 323.166 eind 2019 tot 338.312 eind 2020. Het aantal werkgevers steeg van 2.577 eind 2019 tot 2.594 eind 2020.

Het vermogen steeg

In 2020 is het belegd vermogen van Pensioenfonds PGB gestegen van € 30,2 naar € 32,4 miljard. De totale verplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen samen) stegen van € 28,4 naar € 31,2 miljard.

Redelijk nettorendement

Het nettorendement van onze totale beleggingen kwam in 2020 uit op 6,8%. Dat was lang niet slecht in een moeilijk jaar met lage rentes en dalende koersen; we waren er eigenlijk best blij mee. Maar omdat de verplichtingen ook stegen (zie hierboven), daalde de dekkingsgraad helaas toch (zie hieronder).

* De dekkingsgraad is een graadmeter voor de vermogenspositie van een pensioenfonds. Hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen (wat we aan premies plus rendement in onze portemonnee hebben, zeg maar) gedeeld door de waarde van de pensioenverplichtingen (wat we moeten uitkeren aan pensioenen).

Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

Er zijn twee soorten dekkingsgraad: een actuele (UFR-)dekkingsgraad en een beleidsdekkingsgraad. Beide zijn van belangrijk voor de hoogte van uw pensioen. De eerste bepaalt namelijk of we uw pensioen moeten verlagen. De tweede is belangrijk voor het kunnen verhogen van uw pensioen.

Laten we even kijken naar de stand:

  • De actuele dekkingsgraad eindigde op 31 december 2020 op 102,6% (2019: 105,4%).
  • De beleidsdekkingsgraad daalde in 2020 naar 96,3% (2019: 103,3%).

Verlagen hoefde niet Pensioenfondsen hoefden in het jaar 2020 geen kortingen door te voeren als hun (actuele) dekkingsgraad 90% of hoger was. Met 102,6% bleven we daar ruim boven: we hebben de (opgebouwde en ingegane) pensioenen gelukkig dus niet hoeven verlagen.

Verhogen mocht niet Pensioenfondsen mogen volgens de wet de pensioenen pas verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Met een stand van 96,3% konden we de pensioenen daarom (opnieuw) niet verhogen. Met de komst van het pensioenakkoord worden de regels voor toeslagen en kortingen ingrijpend gewijzigd. Het pensioenakkoord biedt pensioenfondsen meer mogelijkheden om pensioenen te verhogen bij winst op beleggingen. De keerzijde is dat pensioenen ook verlaagd kunnen worden als de resultaten tegenzitten.

Meer maatschappelijk verantwoord beleggen

We zetten steeds een stapje verder als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen. We zijn er namelijk van overtuigd dat dit het beste resultaat oplevert voor onze deelnemers, omdat we daarmee risico’s verminderen. In 2020 hebben we daarom besloten onze criteria voor duurzaam beleggen (een ander woord voor maatschappelijk verantwoord beleggen) te hanteren voor ál onze beleggingen.

Meer hierover kunt u lezen onder tabblad 'MVB'.

Premie basisregeling verhoogd

De rente was en bleef laag in 2020. Een lage rente zorgt ervoor dat de inkoop van pensioen duur is. Het bestuur vond het daarom noodzakelijk om de premie voor de basisregeling pensioen voor 2021 te verhogen naar 28%. Onder de huidige omstandigheden en binnen het huidige beleid is de verwachting dat de premie verder zal stijgen naar 30% in 2022.

Wettelijke veranderingen

In 2020 waren er belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst van het pensioenstelsel. Sociale partners en het kabinet sloten eind 2019 al een principe-pensioenakkoord. In juni 2020 stuurde minister Koolmees (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een uitwerking op hoofdlijnen van dat akkoord naar de Tweede Kamer. In december 2020 volgde de publicatie van een conceptwetsvoorstel. Begin 2021 heeft ons bestuur een reactie daarop gegeven, waarin we aandacht vragen voor de specifieke kenmerken van ons pensioenfonds. Inmiddels weten we dat de invoering vertraging heeft opgelopen en op zijn vroegst op 1 januari 2023 in zal gaan. Meer over het nieuwe pensioenstelsel kunt u lezen onder tabblad 'Het nieuwe pensioen'.