In gesprek met jou

Elkaar op de hoogte houden

Wil jij ook meepraten?

Lijkt het je leuk om actief met ons mee te denken om onze communicatie en dienstverlening te verbeteren? Wil je meedoen in onze jongeren-appgroep, of actief je steentje bijdragen in onze community PensioenTrefpunt? Zou je in ons klantenpanel graag willen discussiëren over duurzaam beleggen, het nieuwe pensioenstelsel of een ander actueel onderwerp? Dat kan! Stuur een mail naar klantenpanel@pensioenfondspgb.nl en geef aan over welk onderwerp je graag met ons wilt meepraten. Wij kijken uit naar jou!

In 2021 zag de communicatie met onze deelnemers, werkgevers en andere relaties er opnieuw anders uit door de coronacrisis. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zorgden de overheidsmaatregelen ervoor dat veel bijeenkomsten vooral digitaal plaatsvonden. Ondanks dat waren er voldoende contactmomenten en dacht onze achterban actief met ons mee over een verder verbetering van onze communicatie en dienstverlening.

Van u naar je

Zo gaf ruim driekwart van ons klantenpanel aan liever met ‘je’ dan ‘u’ aangesproken te willen worden. Op basis hiervan besloten we om op de website en in de (digitale) nieuwsbrieven deelnemers en pensioenontvangers voortaan met ‘je’ aan te spreken. Net als in dit online magazine, zoals je vast gemerkt hebt. Andere uitingen volgen later.

In gesprek met ons bestuur over duurzaam beleggen

In november 2021 spraken deelnemers en pensioenontvangers samen met twee bestuursleden over het onderwerp duurzaam beleggen. Deelnemers aan deze online sessie gaven aan wat zij daarin belangrijk vinden. Ook in 2022 staan deze bijeenkomsten weer op de rol.

App je even tijd voor Pensioenfonds PGB?

Om jonge deelnemers meer te betrekken bij hun pensioen en te weten wat hen bezighoudt, startten we medio 2021 een pilot voor een jongeren-whatsappgroep. Daarin krijgen deelnemers, allen onder de 40 jaar, eens per maand een appje van bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester met de uitnodiging om mee te denken over een actueel onderwerp. De respons gebruiken we ook voor de ontwikkeling van laagdrempelige, persoonlijke communicatie, specifiek gericht op jongeren. In 2022 krijgt deze groep, waar 38 jongeren enthousiast aan deelnemen, een vervolg.

Community voor (bijna-)gepensioneerden

In 2021 lanceerden we samen met de Vereniging van Gepensioneerden (VVG) bij wijze van proef het digitale platform PensioenTrefpunt. Op dit platform kunnen leden van de VVG kennis delen over pensioen en andere maatschappelijke onderwerpen. Maar het platform is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Eind 2021 namen 362 gepensioneerden deel aan het platform.

Webinar ‘Bijna met pensioen’

Voor bijna-gepensioneerden organiseerden we in maart 2021 een webinar om hen te ondersteunen bij de pensioenkeuzes die zij kunnen maken. In september 2021 werd de uitzending herhaald. In beide uitzendingen konden deelnemers live vragen stellen aan onze klantenservice. In totaal namen 2.137 bijna-gepensioneerden deel aan de webinar of keken deze terug.

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfonds PGB vindt het belangrijk om alle belanghebbenden en betrokkenen goed te informeren over het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk 1 januari 2027 ingaat. In 2021 vonden de eerste gesprekken met de 30 grootste aangesloten werkgevers en met de sectorcommissies plaats. Op basis hiervan maken we plannen om ook de overige werkgevers mee te nemen in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Voor deelnemers waren er in 2021 meerdere online interactieve sessies hierover. Daarbij waren onder meer bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester en experts vanuit het pensioenfonds aanwezig. Ook is ervoor gezorgd dat deelnemers en werkgevers op de website actuele informatie over de voortgang van het nieuwe pensioenstelsel kunnen vinden.

In dialoog met de sectoren

Bij ons pensioenfonds zijn 16 verschillende sectoren aangesloten. En die willen we natuurlijk ook aangesloten houden wat het laatste nieuws rondom pensioen betreft. In 2021 zijn er in totaal 31 sectorcommissievergaderingen geweest met onze aangesloten sectoren. Onderwerpen die met alle sectorcommissies zijn besproken, zijn onder andere duurzaam beleggen, de vernieuwingen op het gebied van klantbediening en de hoogte van de basispremie in 2022. Daarnaast is er in alle sectorcommissies intensief samengewerkt ter voorbereiding op de keuzes die sociale partners gaan maken bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Op verzoek van de sociale partners zijn hiervoor in 2021 vijf verdiepende sessies gehouden.